รักตนเองให้เป็น

คนส่วนใหญ่รู้จักประโยค 
"ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อน จึงจะรู้จักรักผู้อื่น"
แต่ทำไม่ได้ เพราะไม่เคยเข้าใจว่า รักเป็น หมายความว่าอย่างไร

ได้แต่เดา คิดไปเอง หรือเข้าใจผิด
แล้วก็ไม่รู้วิธีด้วย

คนที่รักตนเองคือคนที่พึ่งตนเองได้ รู้วิธีทำตนให้เป็นที่พึ่ง 
จึงจะรู้จักรักคนอื่น และถ่ายทอดวิธีรู้จักรักตนเอง ทำตนเองให้เป็นที่พึ่ง แก่คนที่เรารักและคนอื่น ๆ ได้

การพึ่งตนเองได้ ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการหาเงินได้เยอะ ๆ มีตำแหน่งสูง ๆ บ้านหลังใหญ่ ๆ

เคยเห็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่มีความสุขไหม

เคยเห็นเด็กที่ขาดพ่อแม่เอาใจใส่ เพราะพ่อแม่เอาแต่ทำงานไหม

ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ คือมีใจที่เป็นอิสระ ไม่ต้องเอาความสุขของตนเองไปผูกกับสิ่งอื่น
ถ้าเราต้องพึ่งคนอื่น พึ่งสิ่งภายนอก จะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อมีคนรัก เมื่อมีเงินมาก ๆ เมื่อได้รับการยอมรับ ใจก็ขาดอิสระ เป็นความสุขที่มีเงื่อนไข

ตอนถูกด่า ก็ยังทุกข์และโกรธ

ตอนประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ ไม่อยากได้ หรือได้สิ่งที่ไม่อยากได้ ก็ทุกข์

ยามเจ็บป่วย หมอแค่ให้ยาช่วยบรรเทา แต่ไม่มีใครป้องกัน ไม่ให้เราเจ็บ หรือทรมานได้

ไม่มีใครช่วยเรา หรือช่วยใครไม่ให้ตายได้

ไม่มีใครช่วยเรา หรือช่วยใครไม่ให้ต้องเกิดมาทุกข์ซ้ำ ๆ ได้

ไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้แก่ใครได้ตลอดเวลา ตลอดไปได้

ทุกคนต้องรู้จักวิธีดีลกับปัญหา เข้าใจความทุกข์ รู้จักความสุขที่แท้จริง ด้วยใจของตนเอง

พระพุทธศาสนาสอนวิธีให้เราทำตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ไม่ใช่แค่บอก แต่ให้วิธีที่ทำได้จริง วิธีฝึกใจ วิธีรักตนเองให้เป็น


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.