อะไรที่เรียกว่าพอดี และเจตนาดี

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างเอาใจใส่กับวุ่นวายเกินเหตุ

ความเอาใจใส่ แปลตรงๆก็คือใส่ใจ เห็นรายละเอียด พิจารณาลงในรายละเอียด จึงรู้รอบ รู้มาก รู้ว่าสิ่งนี้ดี สิ่งนี้ไม่ดี มีการเลือกว่าถึงเวลาจะให้หรือไม่ ผู้รับยินดีหรือไม่ ผู้รับได้ประโยชน์หรือไม่ ในขณะที่การวุ่นวายเกินเหตุนั้น แปลตรงๆก็ได้ว่า ทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนิดเดียวก็วุ่นวายจนเกินเหตุ เกินงาม เกินพอดี ซึ่งมองแต่เจตนาผู้ให้ฝ่ายเดียวคงไม่พอ ในบางกรณีผู้รับก็ไม่อยากรับจากคนนี้ แต่อยากรับจากอีกคนหนึ่งก็ได้ :-) ซึ่งถ้าผู้ให้มีความใส่ใจพอ ก็จะเห็นว่าผู้รับไม่ได้อยากรับจากตน ดังนั้นจึงไม่เข้าไปวุ่นวายให้เกิดความรำคาญใจเพื่อให้ถูกใจตนแต่เพียงฝ่ายเดียว

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างกล้าแสดงออก พูดตรงกับก้าวร้าว

อันนึงดำเนินไปด้วยเมตตาเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข ดำเนินไปด้วยกรุณาเพื่อให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ดำเนินไปด้วยมุทิตาคือพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข และดำเนินไปด้วยอุเบกขาคือด้วยจิตที่เป็นกล...างต่อผล และการกล้าแสดงความจริง เป็นไปด้วยท่าทีที่เพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุข ในขณะที่ก้าวร้าว ให้ความหมายอยู่แล้วว่าดำเนินไปด้วยโทสะ ด้วยท่าทีที่คุกคาม ไม่ได้มุ่งเพื่อให้ผู้อื่นเป็นสุขหรือพ้นจากทุกข์

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างมนุษยสัมพันธ์ดีกับเจ้าชู้

มนุษย์สัมพันธ์ดี ดำเนินไปด้วยพรหมวิหารธรรม ไม่ได้ดำเนินไปเพื่อให้ตนเองเป็นสุขจากการขุดหลุมหรือวางอุบายเพื่อลวงไปครอบครอง

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างแค่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองกับมีทิฏฐิแรง

ใครๆก็มีความคิดเฉพาะตนแม้แต่พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ ก็ยังมีความแตกต่างกัน ในขณะที่คนทิฏฐิแรงจะความยึดมั่นว่าความคิด "ของฉัน" นี้ถูกต้องที่สุด ใครจะมาแตะต้องเปลี่ยนแปลงหรือวิจารณ์มิได้ ถ้าแตะเข้าก็พร้อมจะตอบโต้ด้วยท่าทีที่เกินปกติ

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างรักษาน้ำใจกับให้ความหวัง

รักษาน้ำใจเป็นการทำด้วยกรุณาเป็นหลัก ในขณะที่การให้ความหวังเป็นการหย่อนเหยื่อให้อีกฝ่ายกินแล้วค่อยกระตุกเบ็ด ไม่ได้มีเมตตาหรือกรุณาเป็นประธานแม้จะแสดงท่าทีว่ามีเมตตาก็ตาม ทั้งหมดก็เพราะกลัวปลาจะไม่ฮุบเหยื่อ ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่อย่างใด

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างยอมรับกับทนรับ

ยอมทนเป็นการรับด้วยความเข้าใจเรื่องกรรม เข้าใจว่าเราทำมาเราจึงต้องมารับ ดังนั้นจึงยอมที่จะรับผลที่ตนก่อไว้เองโดย ในขณะที่การทนรับยังไม่มีปัญญาประกอบ จึงเป็นการทนรับผลไปเพราะยังไม่เห็นทางออก ไม่เห็นทางที่ดีกว่า ยังทำอะไรไม่ได้

• อะไรคือความแตกต่างระหว่างรักตัวเองกับเห็นแก่ตัว

รักตัวเองเป็นความรัก ถือโอกาสแปลแบบพุทธคือมีความเมตตา มีการให้ที่มุ่งให้ผู้รับเป็นสุขอยู่ในนั้น ในขณะที่การเห็นแก่ตัวนั้นมุ่งจะให้ตนเองได้มากที่สุดและเสียน้อยที่สุดโดยไม่มุ่งที่ผลทางใจ


 © Copyright 2011. เหตุเกิดจากความรัก.